Ubezpieczenie gospodarstwa

Towarzystwo MTU oferuje pakiet ubezpieczeń Moje Gospodarstwo dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

  • 1. OC rolnika - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. OC rolnika obejmuje zakresem szkody wyrządzone przez zwierzęta gospodarskie (np. bydło, pszczoły, psy).
  • 2. Ubezpieczenie budynków – polisa, której przedmiotem ochrony są budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, chroni od szkód będących skutkiem zdarzeń losowych np. pożaru.
  • 3. Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym – ubezpieczenie chroniące mienie będące własnością ubezpieczonego, osób bliskich zamieszkujących z nim w gospodarstwie domowym lub osób pracujących w gospodarstwie (mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ziemiopłody oraz zwierzęta gospodarskie). W ramach tej polisy ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku pożaru, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
  • 4. Ubezpieczenie mienia w domu – polisa ruchomości domowych oraz stałych elementów domu jednorodzinnego będącego częścią gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku pożaru, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych, a także przepięcia, kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji.
  • 5. Ubezpieczenie agrocasco – ubezpieczenie wolnobieżnych pojazdów rolniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Ubezpieczanie agrocasco dostępne jest zarówno w wariancie podstawowym (szkody częściowe i całkowite od ognia podczas prowadzonych prac polowych) lub pełnym (szkody częściowe i całkowite na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych, a także na skutek kradzieży z włamaniem z miejsca postoju lub garażowania).
  • 6. NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego ubezpieczony może otrzymać rekompensatę za poniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku wszystkich członków rodziny posiadacza gospodarstwa rolnego.

Jeżeli możesz podzielić się opinią o MTU, a w szczególności jeśli posiadałeś ubezpieczenie gospodarstwa rolnego w MTU, z którego likwidowałeś szkodę, to prosimy wyraź swoje zdanie!

Sprawdź także warunki innych polis w MTU:Pole z traktorem